Algemene voorwaarden Moens Tegels & Sanitair

Artikel 1 Definities:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Moens Tegels & Sanitair:
De onderneming met de handelsnaam Moens Tegels & Sanitair

De website:
De website van Moens Tegels & Sanitair en alle onderliggende pagina’s met uitzondering van de op de website aanwezige links naar andere websites.

Klant:
De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Moens Tegels & Sanitair

Overeenkomst:
Overeenkomst op afstand waarbij voor de verkoop van producten uitsluitend gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand.

Product:
Het artikel dat door het sluiten van de overeenkomst tussen Moens Tegels & Sanitair en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient te worden.

Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht:
De mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Dag:
Kalenderdag.

 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer:
Naam:
Moens Tegels & Sanitair
Industrieterrein Vrijburg
Logistiekweg 13
4387 PK Vlissingen 
Telefoon:  0118 - 60 11 39

KvK: 22050951 BTW-nr: 149221277B01
 

 

Artikel 3 Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de artikelen die worden aangeschaft in de webshop van Moens Tegels & Sanitair.

Artikel 4 Aanbiedingen, offerten en bestellingen:
Alle in de webshop getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden en het betreffende product door leverancier geleverd kan worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden producten zoals baden, wastafels, douchecabines, toiletten, etc. geleverd zonder toebehoren zoals kranen, verbindingsstukken, etc. ook indien deze op de pagina bij het product op de foto en/of tekening worden getoond.

Producteigenschappen, maten en gewichten, afbeeldingen en (technische) tekeningen zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Moens Tegels & Sanitair is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten en/of afwijkingen daarin.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is aangegeven. Onze verzendkosten zijn afhankelijk van de gekozen betaalwijze. Kosten van verzending naar het buitenland wijken mogelijk af.

 

Artikel 5 Overeenkomst:
De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en Moenstgelsensanitair.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.

Indien Moens Tegels & Sanitair op verzoek van de klant een offerte heeft uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd en Moens Tegels en Sanitair de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd.

 

Artikel 6 Levering:
Moens Tegels & Sanitair zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de eventueel op de site of in de offerte genoemde levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen.

Moens Tegels & Sanitair is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.

Indien een op de site of in de offerte aangegeven levertijd met meer dan een maand wordt overschreden is de klant gerechtigd de bestelling middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Moens Tegels & Sanitair echter altijd in de gelegenheid te stellen om alsnog binnen tien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven te leveren.

De klant heeft de keuze om de bestelde producten zelf af te halen in het magazijn van Moens Tegels & Sanitair of de bestelde producten te laten bezorgen op het overeengekomen afleveradres.

Moens Tegels & Sanitair brengt voor bezorgkosten een bedrag in rekening, afhankelijk van het bestelde product. Per bestelling wordt nooit meer aan verzendkosten berekend dan de verzendkosten behorend bij het product met het hoogste verzendtarief.

Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres zal het aangekochte product(en) opnieuw worden aangeboden. Hier worden herleveringskosten berekend van € 60,-.

Indien de klant weigert medewerking te verlenen aan een levering op een normale werkdag binnen normale werktijden zal Moens Tegels & Sanitair de klant een schriftelijke aanmaning sturen. Indien de klant binnen 14 dagen na datum van de schriftelijke aanmaning niet heeft gereageerd en/of niet zijn medewerking aan de levering heeft gegeven, is Moens Tegels & Sanitair gerechtigd de overeenkomst buitenrechtelijk te ontbinden. De klant is dan een schadevergoeding aan Moens Tegels & Sanitair verschuldigd ten bedrage van 50% van het bedrag van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de ontbinding van de overeenkomst.

Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd.

 

Artikel 7 Betalingen:

Betalingen dienen vooraf te geschieden. Zodra het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Moens Tegels & Sanitair gaat Moens Tegels & Sanitair over tot levering.
Moens Tegels & Sanitair aanvaardt de volgende betaalwijzen:

bancaire overboeking (IDEAL)

contante en pinbetalingen in de showroom

De bancaire overboeking dient tenminste 3 dagen voor de levering op de bankrekening van Moens Tegels & Sanitair te zijn ontvangen.

 

Artikel 8 Reclames:
De klant dient het geleverde product(en) direct bij levering te controleren op zichtbare gebreken en/of het geleverde overeenstemt met de orderbevestiging.

Reclames over zichtbare gebreken en/of leveringen, die niet overeenstemmen met de orderbevestiging dienen uiterlijk binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Moens Tegels & Sanitair gemeld te worden. Meldingen buiten deze termijn zullen niet in behandeling worden genomen.

 

Artikel 9 Herroepingsrecht:
Indien u uw producten wenst te retourneren komen de kosten van de retourzending voor uw rekening. Eventuele schade welke ontstaat tijdens de retourzending zijn voor rekening van de klant. Indien u een bedrag betaald heeft, zal Moens Tegels & Sanitair het bedrag binnen 14 dagen na retourontvangst van het product(en) aan de klant terugbetalen.

Artikel 10 Annuleren:
Wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst en deze wil wijzigen of annuleren, dient de klant dit binnen 24 uur na plaatsing van de order aan Moens Tegels & Sanitair kenbaar te maken en dit per email te bevestigen. Na deze termijn kunnen bestellingen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.

 

Artikel 11 Retourneren:
Moens Tegels & Sanitair hanteert de volgende voorwaarden m.b.t. retourneren:

binnen 14 dagen retour

in de originele verpakking zit

in onbeschadigde verpakking zit

in schone verpakking zit

online of telefonisch besteld is (koop op afstand)

niet gemonteerd is geweest

compleet is met losse accessoires

tijdens transport bij retourzending onbeschadigd is gebleven (zowel verpakking als product)

het voorraad tegels betreft. Dat wil zeggen, in geval van retourneren van tegels wordt 25% van de prijs in mindering gebracht. Dat heeft te maken met het feit dat tegels altijd een bepaalde kleurserie hebben en deze niet/moeilijk weer te verkopen zijn.

specifiek bestelde artikelen worden NIET retour genomen.

 

Artikel 12 Garantie:
Op de door Moens Tegels & Sanitair geleverde producten wordt een garantie gegeven van 2 jaar.

Mocht evenwel door onze leveranciers/fabrikanten een kortere garantietermijn in acht worden genomen, dan geldt die kortere termijn als garantietermijn voor de klant.

De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage en/of oneigenlijk gebruik. Ook indien de klant wijzigingen heeft aangebracht aan het product vervalt de garantie.

De verplichtingen, die voortvloeien uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier/fabrikant gehouden is ingevolge de door de leverancier/fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden. 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid:
Indien het door Moens Tegels & Sanitair geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder artikel 11 is bepaald met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding in alle gevallen beperkt is tot maximaal een bedrag groot twee maal de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.

Moens Tegels & Sanitair is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3 afdeling 3 BW)

Evenmin is Moens Tegels & Sanitair aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel ondeskundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product.

 

Artikel 14 Overmacht:
Moens Tegels & Sanitair is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden. Indien Moens Tegels & Sanitair daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken voorzien of onvoorzien of onvoorzienbaar, waarop Moens Tegels & Sanitair geen invloed op kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van Moens Tegels & Sanitair daaronder begrepen.

Moens Tegels & Sanitair komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in het vorige lid toe, indien die overmacht ontstaat nadat Moens Tegels & Sanitair haar verplichtingen had moeten nakomen.

Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.

 

Artikel 15 Geschillen:
Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Moens Tegels & Sanitair, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Het staat Moens Tegels & Sanitair evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.

Op elke overeenkomst tussen Moens Tegels & Sanitair en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.